TREBALLAM PER PROJECTES A TOTA PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL PER PROJECTES

El treball per projectes és una opció metodològica que fonamenta l’aprenentatge en els interessos i motivacions dels nins i nines de la classe. El fet que els nins i nines hagin de tenir una actitud activa i participativa dóna lloc a un aprenentatge eficaç.

El treball per projectes permet organitzar les situacions d’ensenyament-­aprenentatge des d’una perspectiva globalitzadora i transversal. En general, el tema del projecte el trien els mateixos alumnes. Un cop triat, es plantegen què saben sobre aquell tema i què voldrien saber, cercam informació fins poder arribar a respondre els seus interrogants.

A 1r i 2n: Cal dir que, tot i que utilitzam la metodologia de treball per projecte, a primer i segon partim de tres grans centres d’interès a treballar al llarg de tot el curs, que hi tenen inclosos els continguts de naturals i socials prevists per aquests cursos.

Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del projecte convida a endinsar-­se en el contingut de les diferents àrees curriculars. Per aquest motiu, a l’hora de programar les sessions serem molt conscients de les diferents àrees, els objectius i continguts del currículum que treballam per anar trobant resposta als interrogants que s’han formulat.

A 3r, 4t, 5è i 6è: Els projectes són transversals a totes les àrees i el que cerquen és una metodologia d’aprenentatge més real i engrescadora, més propera a la realitat social i ciutadana dels alumnes. El que volem és que els nostres alumnes siguin més competents, creatius i decidits, a l’hora d’enfrontar-se amb els problemes de la vida diària. També els volem donar una gran varietat d’experiències i solucions davant possibles problemes que els puguin sorgir. També treballarem diferents agrupaments a l’hora de treballar les diferents sessions, des de feina personal, en parelles, petits grups, grups i gran grup. Amb l’aplicació del treball per projectes intentarem que el treball d’aquestes assignatures oferesqui un plantejament més global i interdisciplinari als nostres alumnes. Es tracta de trobar respostes a una o vàries qüestions que es puguin plantejar dins el nostre grup classe, des de les diferents àrees o assignatures del currículum. Aquesta feina de treball global i integral es combinarà amb unes sessions setmanals de feina més específica de continguts de les diferents assignatures, a fi de reforçar els seus continguts. L’avaluació serà molt variada, des dels típics controls o proves escrites, a murals, treballs, dramatitzacions, exposicions, explicacions, … també volem fomentar l’avaluació entre els mateixos alumnes i l’auto-avaluació.

TEMPORALITZACIÓ I APLICACIÓ DEL TREBALL PER PROJECTES:

L’ ensenyament a l’educació primaria està organitzat per assignatures, tenint cada una d’elles els seus propis objectius i continguts.

Amb l’aplicació del treball per projectes intentarem que el treball d’aquestes assignatures ofereixi un plantejament més global i interdisciplinar als nostres alumnes. Es tracta de trobar respostes a una o vàries qüestions que es puguin plantejar dins el nostre grup classe, des de les diferents àrees o assignatures del currículum. Per tant, continguts de llengua, matemàtiques, naturals, socials i plàstica es treballaran i temporitzaran a mesura que vagi avançant el treball per projectes.

D’aquesta manera, a l’hora de planificar la nostra feina i redactar la programació del curs ens serà molt útil i imprescindible tenir la graella dels objectius i continguts a aconseguir de cada àrea a fi de saber amb exactitud quins continguts van sorgint al llarg del projecte. És per això, que la nostra programació s’ha duit a terme tenint en compte les diferents assignatures amb una temporalització aproximada dels diferents continguts que es treballen.

Aquesta feina de treball global i integral es treballa durant 4 sessions, que es combinen amb unes sessions setmanals de feina més específica de continguts de les diferents assignatures, a fi de reforçar els continguts de lectoescriptura, de numeració, d’operacions i problemes matemàtics.

OBJECTIUS DEL PROJECTE DE TREBALL:

 •     Estar     interessats en participar activament del que es treballa a classe.    
     
 •     Formular     preguntes.    
     
 •     Cercar         les respostes a les preguntes plantejades, utilitzant fonts     d’informació diverses.
     
 •     Utilitzar     la informació per tal de donar resposta als interrogants que se li     plantegen al tema d’estudi triat a partir dels interessos del grup         classe.    
     
 •     Escoltar     i respectar les aportacions dels companys (del que els altres diuen     també es pot aprendre).
     
 •     Ajudar    a     transferir els coneixements apresos a noves situacions, fent copsar     la utilitat dels aprenentatges per entendre com és el món on     vivim.    
     
 •     Realitzar     una producció final (exposició oral, dramatització, murals,     inventar un conte) per compartir i mostrar part del que s’ha après     a altres classes,o a la família, o al poble,…    

COMPETÈNCIES QUE FOMENTA

­Comunicativa. ­Aprendre a aprendre. ­Tractament de la informació i competència digital. ­Social i ciutadana. ­Coneixement i interacció amb el món. ­Autonomia i iniciativa personal. ­Les específiques que es desprenen del contingut de la matèria.

FUNCIÓ DEL MESTRE A LES SESSIONS DE PROJECTES DE TREBALL:

 •     Crear         situacions que estimulin la curiositat i la iniciativa dels     alumnes.
     
 •     Fer     descobrir l’abast i la viabilitat dels temes.
     
 •     ­Estimular,     recollir, clarificar i ordenar les aportacions dels alumnes.
     
 •     ­Vetllar         per la participació de tots.
     
 •     ­Partir     de les vivències i realitats properes dels nostres alumnes.    
     
 •     Formular     hipòtesis respecte el contingut d’aprenentatge que pot vehicular         el projecte.
     
 •     ­Preveure     les fonts d’informació. En aquest apartat, pot ser molt     interessant l’oportunitat d’escoltar fonts orals que provenguin de     membres de la nostra comunitat.    
     
 •     ­Preveure     els materials.
     
 •     ­Preveure     l’espai i el temps necessaris per portar a terme les accions.    
     
 •     Avaluar     els aprenentatges individuals de cada alumne/a .        

ORGANITZACIÓ DE L’AULA TIPUS D’AGRUPAMENT:

Es treballarà fent diferents tipus d’agrupaments en funció de l’activitat que es desenvolupi en aquell moment.

1 GRAN GRUP

És la manera habitual com s’iniciarà la tasca per projectes així com moltes de les sessions. Seure formant un gran rotlle ens permetrà mirar i escoltar millor el company que està parlant. Hi haurà la figura del MODERADOR, qui tendrà com a funció donar els torns de paraula. Sempre que es consideri d’interès i sigui possible, la mestra transcriurà les converses que es produeixen.

Aquesta agrupació ens permetrà situacions de conversa,explicacions, reflexions, posades en comú.

2 PETIT GRUP

Es prioritzarà el treball en grup per damunt del treball individual. Es faran agrupacions depenent de l’activitat que s’ha de realitzar. A cada grup hi haurà un nin o nina que tendrà la funció de CAPITÀ O RESPONSABLE DEL GRUP. Normalment seran grups de no més de 4 persones.

3 PER PARELLES

Aquest tipus d’agrupació afavoreix que cada nin i nina hagi de fer una part de la feina, s’hi hagi d’implicar. Ens pot ser molt pràctic per elaborar el dossier individual que cada infant anirà fent al llarg del projecte.

Seqüència didàctica de les activitats del projecte interdisciplinari.

 1.     Elecció     per consens d’un tema de treball.    
     
 2.     Argumentació     del tema elegit: Què volem aprendre, què volem investigar, per     què.    
     
 3.     Coneixements     previs: Què sabem del projecte, com ho sabem, qui ja ens ho ha     explicat.     (El mestre recollirà la informació i afavorirà que     els alumnes compartesquin coneixements, se n’adonin que els altres     també saben coses i estructurin les seves idees).
     
 4.     Índex     de les preguntes triades : Amb el diàleg i el consens farem una     tria i classificació de les diferents preguntes que han sorgit a     fi d’elaborar-­ne un índex de preguntes. Aquest serà el fil     conductor del nostre treball.
     
 5.     Recerca     i tractament de la informació: Els nins i nines es senten     implicats en el procés d’aprenentatge quan han de participar en la         recerca d’informació. Aquesta es pot fer amb el grup de companys     durant les sessions de projecte, o bé aportant material de casa.     En aquest darrer cas, és molt important que els mateixos nins i     nines sàpiguen el que han duit. És molt enriquidor quan és ell     mateix el qui sap explicar la informació del material aportat a la     classe.    
     
 6.     Activitats     de desenvolupament del treball: Les activitats de desenvolupament     estan en funció de la tasca encomanada. Són de diversos tipus i     s’empren els diferents agrupaments abans esmentats. En ocasions     seran la lectura d’un text, la projecció d’imatges o una     pel∙lícula, l’observació de l’entorn, l’enregistrament de         dades (entrevistes, qüestionaris, notes escrites,…), la         representació de les dades obtingudes en diferents suports,     activitats plàstiques. També es poden dur a terme activitats de     l’àrea de llengua (d’ortografia, d’escriptura, …), de l’àrea     de matemàtiques (exercicis de mesura, de geometria,…).
     
 7.     Elaboració     d’un dossier individual: Aquest inclourà totes les feinetes que         cada alumne ha duit a terme durant les sessions setmanals que es     dedica a treballar per projectes, fotos, fotocòpia de         transcripcions de converses o explicacions de com s’està duent a         terme el procés d’aprenentatge. No es tracta d’un treball     d’investigació ple de continguts interessants. Sinó que     s’intentarà reflectir el que significa la filosofia de treball per     projectes.    
     
 8.     Comunicació         del treball:Es decidirà a qui es dóna a conèixer la feina     realitzada i la forma de representació: exposició, tríptic,     dramatització, mural,…    

RECURSOS DIDÀCTICS

En funció de l’activitat que es vulgui dur a terme, s’utilitzaran materials i recursos diferents: llibres científics, contes, material audiovisual, atles, diari, biblioteca, instruments de mesura, làmines, murals, l’entorn, fonts orals, els ordinadors, i sortides escolars.

A més, dins la classe hi haurà un espai reservat per la feina de treball per projectes: un suro on hi haurà l’índex i fil conductor de la nostra tasca i una prestatgeria pels llibres de consulta i material que es va aportant.

AVALUACIÓ

Es tendran en compte diferents tipus d’avaluació:

• Graella d’ítems avaluadors durant el procés del projecte. Alguns d’aquests poden ser:

    *aportació de recursos.

    *coneixement i explicació dels recursos que aporta.

    *aportació d’idees.

    *participació en les activitats proposades.

    *la qualitat de la feina realitzada.

    *la finalització de la feina.

    *participació ens els grups de treball.

Tots aquests ítems no seran tinguts en compte a totes les sessions. Al principi de cada sessió de projecte s’informarà al grup classe quins aspectes seran avaluats aquell dia en concret (1 o 2 per sessió).

• Al final de la sessió o d’una pregunta de l’índex, es faran activitats auto­avaluadores del mateix procés d’aprenentatge utilitzant l’avaluació figuro­analògica.

• El dossier que cada nin i nina de la classe va elaborant. Cada un ho tindrà ordenat dins una carpeta de 2 anelles.

• Control escrit i individual d’algun dels apartats treballats ( per exemple, reconèixer figures de volum en objectes de la vida real).

• Observació directa.

COM TREBALLAM?
CEIP Es Puig
+Info
Darreres notícies
Contacte
 • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
 • 971 519 436
 • 652 070 598
 • ceipespuig.lloseta@educaib.eu
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec...
CEIP Es Puig Lloseta
2017-03-13T11:54:16+00:00
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
CEIP Es Puig Lloseta
2019-08-05T11:16:27+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
CEIP Es Puig Lloseta
junio 2024
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
junio 2024
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930